Archive

Archive for the ‘Tax’ Category

ZMIANY W USTAWACH PODATKOWYCH od 1 stycznia 2013

December 4, 2012 Leave a comment

Polski: Most nad kanałem Ulga w Markowicach (p...

Ten tekst otrzymalismy od laskowosci Piotra Baran, z Baker Tilly Poland.

ZMIANY W USTAWACH PODATKOWYCH od 1 stycznia 2013
Wynikające z Ustawy z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 poz. 1278)

PIT

Łączne roczne koszty uzyskania przychodów dla twórców nie mogą przekroczyć 42 764 zł (1⁄2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej). Przy czym to twórca powinien poinformować płatnika o przekroczeniu tej kwoty. Płatnik przy obliczaniu zaliczki nie stosuje 50% kosztów uzyskania przychodów dopiero po otrzymaniu pisemnego oświadczenia twórcy o rezygnacji z tych kosztów. Oświadczenie to należy składać odrębnie dla każdego roku podatkowego. Pracodawcy nie pobierają tych kosztów począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złożył to oświadczenie.

Wynikające z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. 2012 poz. 1342)


PIT/CIT

1. Leasing

Można będzie dokonać cesji umowy leasingu. W takim przypadku podstawowy okres umowy uważać się będzie za zachowany, pod warunkiem, że inne postanowienia umowy nie ulegną zmianie. Do tej pory organy skarbowe nie zgadzały się na kontynuowanie umowy według zasad właściwych dla leasingu jeśli nowa umowa nie spełniała wszystkich warunków leasingu. Jeśli te warunki nie były spełnione, nakazywały rozliczać umowę tak jak najem albo dzierżawę. Z reguły miało to negatywne skutki podatkowe przy leasingu samochodów osobowych (wydatki na jego eksploatację zaliczyć można do kosztów tylko do wysokości limitu kilometrówki, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, a nie tak jak przy leasingu bez ograniczeń) i przy sprzedaży przedmiotu umowy (przy najmie przedmiotu umowy nie można sprzedać po cenie niższej niż rynkowa, jak to jest przy leasingu; fiskus bowiem może kwestionować wartość wykupu przedmiotu najmu).

Dopuszczono możliwość leasingu prawa użytkowania wieczystego gruntu. Nie trzeba będzie zawierać dwóch umowy: jedną leasingową na budynek, drugą na dzierżawę prawa. Teraz wystarczy jedna.

Skrócono też minimalny okres leasingu nieruchomości z 10 do 5 lat.

Zmieniono zasady wyceny ponownie leasingowanej rzeczy. Teraz firma leasingowa musi przyjąć jej wartość początkową z pierwszej umowy, która jest dużo wyższa niż rynkowa. Od nowego roku będzie można przyjąć wartość rynkową z dnia zawarcia następnej umowy leasingu.

Z przepisów przejściowych wynika, że do umów zawartych przed 
1 stycznia 2013 r. stosuje się dotychczasowe zasady rozliczania.

2. Ulga na złe długi

Jeśli podatnik nie ureguluje w terminie 30 dni od upływu terminu kwoty wynikającej z faktury (rachunku czy innego dokumentu), którą zaliczył do kosztów uzyskania przychodów, ma obowiązek zmniejszyć koszty o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności będzie dłuższy niż 60 dni, obowiązkowego zmniejszenia kosztów należy dokonać z upływem 90 dni od dnia zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli nie została ona uregulowana w tym terminie. Korekta kosztów byłaby dokonywana „na bieżąco”, a więc w miesiącu, w którym upłyną wskazane wyżej terminy. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, nie ma kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas należy zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.

Zasady powyższe odnoszą się także do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Tym samym z kosztów uzyskania przychodów będą wyłączone odpisy amortyzacyjne, w tej części, która odpowiada nieuregulowanym płatnościom składającym się na wartość początkową. Jeżeli termin 30 (90)-dniowy upływa nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne w części, w jakiej ich cena nabycia lub koszt wytworzenia zostaną uregulowane w 30 (90)-dniowym terminie. Podatnik będzie miał więc prawo do uwzględnienia w kosztach w całości przysługujących odpisów amortyzacyjnych, jeżeli niewymagalne jeszcze zobowiązania zostaną uregulowane w terminie. Jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane w terminie późniejszym, podatnik w miesiącu uregulowania tego zobowiązania zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę odpisów amortyzacyjnych, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W sytuacji, w której kwota zobowiązania jest rozpoznawana w kosztach dopiero po upływie terminu ostatecznego uregulowania zobowiązania (np. dotyczy kosztów bezpośrednich), kwota ta nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania.

Wszystkie w/w zasady będą miały zastosowanie także wówczas, gdy dojdzie do częściowego nieuregulowania zobowiązania. Podatnicy będą wówczas zobowiązani do proporcjonalnego wyłączenia z kosztów podatkowych odpowiedniej kwoty.

VAT

1. Ulga na złe długi

Po nowym roku z ulgi na złe długi będzie można skorzystać szybciej, tj. nie po 180, ale po upływie 150 dni od dnia terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Zmiany pozwolą na zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz związanego z nią podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku niezapłaconych wierzytelności. Wprowadzono także dodatkowy warunek dokonania korekty – mianowicie na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której ma być dokonana korekta, dłużnik nie może pozostawać w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Podatnik nie będzie też musiał informować o tym dłużnika. O korekcie zawiadomi tylko urząd skarbowy. W konsekwencji dla skorzystania z ulgi na złe długi nie będzie konieczne uzyskanie potwierdzenia odbioru przez dłużnika ww. zawiadomień.
Korekta może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym upłynął w/w termin, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Podkreślenia wymaga, że wierzyciel nie ma obowiązku, tylko prawo do dokonania takiej korekty i może je zrealizować w terminie późniejszym niż wyżej wymieniony.

W razie nieuregulowania faktury w terminie 150 dni dłużnik będzie obowiązany do korekty odliczonego z niej VAT w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności. Ustawodawca wprowadza w tym zakresie automatyzm. Każdy dłużnik, który nie zapłaci w przewidzianym terminie należności, będzie musiał oddać odliczenie, i to bez względu na to, czy wierzyciel skorygował swój VAT. Po przekroczeniu tego terminu przed korektą uchroni się już tylko ten, kto odda dług najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Jeśli tego nie zrobi, oprócz odsetek zapłaci też sankcję – 30 proc. podatku z nieuregulowanych faktur.
Niestety, nie zostały uwzględnione przypadki gdy np. należność jest sporna i toczy się sprawa przed sądem. Ponadto gdy wierzyciel nie skorzysta z prawa do korekty VAT, a dłużnik musi oddać odliczenie, to efektem tego będzie, że od tego samego fiskus dostanie dwa razy VAT.

Z uwagi na możliwe sytuacje, w których uregulowanie należności będzie miało miejsce już po zmianie statusu podatników, tj. z podatników VAT czynnych na podatników VAT zwolnionych, podatnicy zwolnieni z podatku VAT po otrzymaniu lub uregulowaniu należności będą odpowiednio obowiązani lub uprawnieni do dokonania korekty podatku w złożonej, wyłącznie na tę okoliczność, deklaracji podatkowej.

Do wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2013 stosuje się dotychczasowe zasady. Jednakże nowe zasady stosuje się do wierzytelności powstałych przed tym okresem, jeśli 150-dniowy termin płatności upłynie po dniu 31 grudnia 2012 r.

2. Obowiązek podatkowy w WDT i WNT

Zmieniono zasady powstawania obowiązku podatkowego:

W WDT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy.
W przypadku WDT wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.

W WNT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej (dostawcę), nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.
W przypadku WNT wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.

W stosunku do zaliczek dokonanych przed 1 stycznia 2013 a dot. WDT i WNT, obowiązek podatkowy powstaje wg dotychczasowych zasad.

3. Mały podatnik – metoda kasowa

Zmieniono zasady powstawania obowiązku podatkowego przy tej metodzie; powstaje on teraz:
• z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku czynności dokonywanych na rzecz podatnika VAT czynnego,
• z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz innych podmiotów.
Zniesiono więc dotychczasowy 90-dniowy termin rozpoznania obowiązku podatkowego, mimo braku zapłaty, w przypadku gdy kontrahentem małego podatnika rozliczającego się kasowo jest podatnik VAT czynny. Natomiast w przypadku gdy kontrahentem jest podmiot inny niż podatnik VAT czynny, termin 90-dniowy został wydłużony do 180 dni.

Korzystną dla tych przedsiębiorców zmianą w stosunku do stanu obecnego jest umożliwienie odliczenia podatku naliczonego z faktury w części zapłaconej. Ponadto podatek naliczony wynikający z dokumentu celnego będzie odliczany na zasadach ogólnych, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał taki dokument.

Nowe zasady będą więc obowiązywać małych podatników dopiero w stosunku do czynności dokonywanych od 1 stycznia 2013 r. W związku ze zmianą zasad odliczania podatku naliczonego wynikającego z dokumentów celnych (od dnia 1 stycznia 2013 r. odliczanie według zasad ogólnych) dokumenty celne otrzymane przez małego podatnika do końca 2012 r. będą odliczane na „starych” zasadach.
Wszystkie zawiadomienia o wyborze metody kasowej, złożone przed dniem 1 stycznia 2013 r., zachowają swoją moc dla celów stosowania „nowej” metody kasowej, przy czym, jeżeli podatnik nie chce korzystać z rozliczania kasowego według nowych zasad, może z tej metody zrezygnować od dnia 1 stycznia 2013 r., pod warunkiem że zawiadomi o tej decyzji naczelnika urzędu skarbowego do dnia 15 stycznia 2013 r. Podatnicy, którzy dotychczas nie korzystali z kasowej metody rozliczeń, a chcą ją wybrać od dnia 1 stycznia 2013 r. – z uwagi na korzystne w niej regulacje – muszą zawiadomić o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego również do dnia 15 stycznia 2013 r.

4. Miejsce świadczenia najmu długoterminowego środków transportu na rzecz niepodatników

Miejscem świadczenia usług polegających na wynajmie długoterminowym (powyżej 30 dni) środków transportu na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
Jednakże miejscem świadczenia usługi wynajmu długoterminowego (powyżej 90 dni) statku rekreacyjnego, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym statek rekreacyjny jest faktycznie oddawany do dyspozycji usługobiorcy, pod warunkiem że usługodawca faktycznie świadczy tę usługę ze swojej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się w tym miejscu.

5. Przeliczanie walut

Podatnik nie będzie musiał stosować tylko kursów ogłaszanych przez NBP do przeliczania kwot w walutach obcych. Będzie można przeliczać także według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

6. Zwrot VAT

Zwrot podatku VAT będzie mógł być przekazany, w całości lub w części, na rachunek banku lub SKOK, jako zabezpieczenie kredytu udzielanego przez ten bank lub SKOK, jeżeli w dniu złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku, w stosunku do podatnika nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań podatkowych. Warunkiem jest w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub skok udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu.
Upoważnienie powinno zawierać:
(1) datę wystawienia (2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, nazwę banku lub skok udzielających kredytu oraz ich adresy (3) numery identyfikacji podatkowej podatnika i banku lub skok (4) rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który ma być przekazany zwrot (5) wskazanie deklaracji podatkowej, której dotyczy upoważnienie (6) wskazanie kwoty zwrotu podatku, która ma być przekazana jako zabezpieczenie kredytu (7) podpis podatnika.

7. Wystawianie faktur wewnętrznych

Zniesiono obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych dla nieodpłatnych dostaw towarów i usług, WNT, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca (import usług), czy też dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. Przepisy mówią bowiem, że te faktury mogą być wystawiane w takich sytuacjach.

Opinion Piece – Amazon and Google and the prickly question of UK Corporation Tax

November 14, 2012 1 comment

Luxembourg

Luxembourg (Photo credit: epha)

This week has seen the issue of corporation tax paid – or rather not paid – in the UK come to the boil, after simmering for several weeks with the articles of various MPs from various parties in various newspapers. It has now made the front page news and there has been an open harangue on three companies, Starbucks, Google and Amazon in the Public Accounts Committee by a group of British MPs headed up by Margaret Hodge.

The argument of the Committee is that these are companies who have made a good deal of turnover in the UK but they haven’t paid any tax. The way in which this has occurred is that they haven’t shown much by way of profits in the UK. They are now being told by Mrs Hodge that she doesn’t believe that they have not made profits in the UK given so much turnover, she thinks that profits are being salted away to other countries, like Luxembourg or Holland, using various techniques such as management charges, royalty fees, transfer prices, etc.

There are of course laws which are set up to determine whether profits in the UK are being assessed fairly – there is transfer pricing legislation and the Inland Revenue are able to investigate whether Transfer Pricing has been used. However, in the end what Mrs Hodge’s argument has boiled down to is the fallacious “argument from incredulity” – she cannot believe that the businesses have not made bigger profits (she seems to be oblivious to the fact that there is a recession going on out there and has been for some time, and that companies in all sectors and of all sized are bankrolling losses), and since she cannot believe it, it cannot be true.

In the case of Amazon a particular point was made – in addition to the insulting of Amazon’s spokesman Mr Andrew Cecil by accusing him of “gross ignorance” – namely when he pointed out that of course Amazon has paid taxes, only not corporation tax, they have paid VAT and employment taxes and created jobs – Hodge said that this argument was irrelevant because also the corner bookshops which would have sold those books would have created those jobs (fictional employment was always beloved by the left) and that Amazon, by making offshore structures involving Luxembourg, were making those little corner bookstores less competitive.

The fact is, however, that Amazon is not competing with little bookstores – it’s the Internet, new technology, which is competing with physical bookstores, but anyone with any kind of memory ought to be able to remember how a few large stores like WHSmiths and Waterstones already managed to put the corner shop bookstores out of business long before the Internet came along. Also if you look at markets like Poland or the Czech Republic, where they have online stores for books but not so much by way of the colossal physical bookstores the way the UK has, there the corner bookstore is alive and well. So Mrs Hodge has absolutely the wrong villain in her sights if she wishes to defend the corner store bookshop. But if she really was interested in championing them, then where was her voice railing against expansions by Waterstones and Smiths ten to fifteen years ago, which transformed that industry then just as much as the internet does now? Where is her voice against the Net Book Agreement, which makes it very hard in the UK for small businesses to deal in new books against larger companies? Tax is important, but it is only a thin layer of icing on that particular rather thick cake.

She admitted also that she wasn’t accusing Amazon of being illegal, only of being “immoral”. I am sorry, but is Luxembourg not another EU state in good standing? Is it now “immoral” to use the EU structures that were offered to us as the bait for getting us to sign up to the Single Market in the first place? Well, if there is any immorality in all of this, I can’t see it on the part of the private businesses. I see immorality and utter hypocrisy in the way these MPs, elected members of a government, blame business for their own failures. Failure in so many years of our being in the EU to sort out some kind of harmonisation in income taxes and corporate income taxes meaning that people are able to doing interesting kinds of arbitrage between EU legislations both in terms of their personal taxes and corporate profits taxes. They have had so many years and so many terms of office to sort this matter out.

In fact the answer in Amazon’s case is ridiculously simple – the UK has held a zero rate of VAT for books in order not to penalise reading, but bookselling companies paid the same profits taxes as any other kind of company. That means that book VAT in the UK isn’t even propely harmonised with the rest of the EU. VAT cannot easily be evaded, and even Margaret Hodge couldn’t deny that Amazon paid VAT, merely dismissed it as irrelevant. So what the government can do to produce a more level playing field is to put the general rate of VAT on books and reduce the profits tax for companies all of whose income comes from the sale of books. This would force booksellers who are in a lot of different businesses to be just in books in order to profit from the reduction, and it would mean that it would be of less worry who used corporate income tax reducing techniques, as they would be spending time and money reducing a smaller imposition anyway, and therefore would be less likely to do it.

Schools could be enabled to reclaim the input VAT, the students of university colleges also, therefore the impact on education would be minimised.

I wonder whether anyone in Government will consider this solution, or work towards the harmonisation of EU member state corporation taxes which we all believed back in 1993 was likely to happen before the turn of the Millennium, or whether they will continue, like Margaret Hodge, to blast other people in the private sector for doing their jobs properly while government continues to neglect its own job with impunity.

 

 

 

 

 

 

 

Baker Tilly Poland Tax Alert

November 14, 2012 Leave a comment

Baker Tilly

TAX ALERT | POLAND
November 2012
Baker Tilly
Substantial changes to tax law are planned to become effective on 1 January 2013 (some of the planned changes are scheduled for 1 July 2013, or later). Below we discuss a choice of some of these significant changes.1. Changes to the Goods and Services Tax Act (VAT Act) and regulations on invoicingPoint of taxation – general ruleNew general rules regarding the point of taxation for VAT are planned.

Currently, principally in domestic transactions, when the supply of goods or services is subject to invoicing, the point of taxation is the invoice day but not later than the 7th day after the supply.
According to the new rules the point of taxation will arise only upon the supply of goods or services regardless of the invoice date. As a consequence, the point of taxation will be during the settlement period when a supply was carried out without the possibility of postponing the VAT settlement until the next month, as it is possible now (e.g., when the supply is on 30 April, invoice 4 May).

Point of taxation – continuous sales

A more specific point of taxation will be introduced for continuous sales (both for supplies of services and goods). Now the point of taxation is when such activities are carried out. It is planned that the point of taxation will be expiry of each settlement period (i.e., a month or a quarter of a year, whichever is applicable).

Point of taxation – pre-payments

In the existing VAT framework, receiving part of a payment before the supply of goods or services triggers a point of taxation. This is planned to be extended also to instances when the total payment is received prior to the supply. This extension will not apply to intra-community supplies and acquisitions of goods.

Invoices

Considerable changes are also foreseen in respect of issuing invoices.

Simplified invoices

Simplified invoices” will be introduced. These will be invoices for total receivables below PLN 450 (EUR 100). Simplification would translate into requiring fewer details regarding the parties and the transaction on the invoice.

No more internal invoices

Moreover, no internal invoices will be required. The internal-invoices requirement is inconsistent with the EU VAT directive.

New electronic invoices rules

Electronic invoice definition will be introduced in the VAT Act itself (now it is in the regulation of the Minister of Finance). It will be defined as an invoice in electronic form issued and received in any electronic format. The consent to receive electronic invoices only via email will be repealed and, hence, it will be possible to give consent in any way as agreed by the parties.

All VAT-taxable transactions to grant right to deduct

The requirement to invoice activities will be extended from “active VAT payers” (as it is now) to all entities conducting VAT-taxable supplies of goods and services. This will also confirm the right of a purchaser to deduct input VAT resulting from an invoice issued by an unregistered VAT taxpayer.

Taxation base

The planned provisions are to implement the EU provisions more accurately with regard to determining the taxation base. Specifically, the general taxation base would cover all payments received or to be received by the service provided from the purchaser, service recipient or a third party in respect of sale, including received grants, subsidies and other supporting payments of a similar nature relating directly to the price for the goods or services supplied by the VAT-taxpayer.

Free of charge supplies of goods rules extended

The Ministry of Finance withdrew from increasing the cap for supplies of so-called minor value gifts. These are supplies where the VAT-taxpayer can deduct input VAT from purchase invoices and supply the goods free of charge without triggering VAT. In the initial version of the bill, the cap was to be increased from PLN 100 to PLN 160 for a single identified person annual gift value and from PLN 10 to PLN 20 per one gift to an unidentified person.

The rules on minor-value gifts will be extended to gifts manufactured by the VAT-taxpayer himself to ensure that all free-of-charge supplies which do not qualify as minor-value gifts trigger VAT.

Input VAT deduction rules simplified

A general rule that the right to deduct input VAT from output VAT will be available upon the point of taxation for goods and services acquired or imported by the taxpayer. This will also apply to pre-payments. Currently, the existing additional right to deduct requirements will be cancelled, including the need to make VAT-taxable transactions to be able to make the deduction.

2. Changes to the Personal Income Tax (PIT Act)

Limitation of the copyright tax deductible costs

Author’s copyright sales income will have fixed tax deductible costs introduced – it will amount to PLN 42,764 (1/2 of the tax assessment basis falling in the first tax scale). In practice, this means that the tax deductible costs of 50% that currently indiscriminately applies to any author’s copyright sale income regardless of its amount will become limited to income not exceeding PLN 85,528.
If a taxpayer proves that the actual tax deductible expenditures were higher than the fixed costs, he will be able to deduct these higher costs.

Child tax relief eligibility limited

Taxpayers with annual income exceeding PLN 112,000 who have one child, will not be entitled to the child tax relief. The annual income will be computed jointly for marriages.
Nothing will change for persons who have two children, they will still be entitled to the relief regardless of their annual income, and the relief will continue to amount to PLN 92,67 per each month per child (namely PLN 1112.04 for 12 months per child).
Persons having three or more children will be entitled to a higher relief.

The internet relief limited

Only new internet users will be entitled to deduct the costs borne for internet and only for first two consecutive years. The maximum deduction will be PLN 760 per year.

New rules on taxation of income of partnerships limited by shares [spółki komandytowo-akcyjne]

A fundamental change in the rules for taxation of income generated by partnerships limited by shares is planned.

Today, partnerships limited by shares – similarly as other partnerships – are tax transparent for the purposes of income taxes, i.e. are not taxpayers of income tax themselves. The partners in such partnerships are income taxpayers and point of taxation for that income is, in general, the moment it is received by the partnership. This income is subject to either CIT or PIT, depending whether a partner is a CIT or PIT taxpayer. This has been altered by the Superior Administrative Court in January 2012 that ruled that the point of taxation for shareholders of partnerships limited by shares is receipt of dividends. This has been since considered a major tax incentive for using partnerships limited by shares as tax optimizing vehicles as not only enabling a substantial tax deferral but also opening other optimizing options.
It is planned to make partnerships limited by shares non-transparent for tax purpose, with their income subject to CIT, effectively discontinuing the aforementioned optimizing opportunities.
Disbursements between partnerships limited by shares and partners would be similar to limited liability ones, i.e., usually in the framework of the dividends distribution subject to general rules on the taxation of dividends.
There is a heated debate to what extent the new provisions would apply to existing partnerships limited by shares and it is possible that due to criticism the initial proposal will be softened or its introduction postponed.

3. Changes to the Corporate Income Tax (CIT Act)

A partnership limited by shares as a taxpayer of corporate income tax

Pursuant to the planned changes, a partnership limited by shares will become a taxpayer of corporate income tax. Two-stage (two-level) taxation will apply to such a partnership similarly to limited liability companies and companies limited by shares:

1) taxation on the partnership’s income,
2) taxation on the income gained from a share in the partnership’s profits (e.g., dividend income).

Exclusion of a permit – so-called participation loan

Participation exemption of dividend income from taxation will not apply if in the source state the dividend is included in tax deductible costs, is deducted from income, from tax assessment basis or from the tax of the paying company.

Changes regarding transfer pricing and underlying tax documentation

As per the bill, the documentation obligation will be extended to cover:

a) concluding articles of association (status) of a company/partnership other than a company in organisation and all type of joint ventures
b) internal transfers between the taxpayer and a foreign or Polish fixed establishment, where such transfers affect income attributable to such an establishment (in case of a taxpayer with a limited tax obligation) or affecting the income generated in Poland (in case of a taxpayer with an unlimited tax obligation).

Please contact us if you would like to receive more details on any points outlined above. We would be delighted to meet with you to discuss how these changes can impact your business or provide you with additional and more focused information.

Warsaw
Sebastian Stec
Tax Advisor, Director
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warsaw, Poland
Tel: +48 22 295 33 83
Email: sstec
Warsaw
Wojciech Garczyński
Tax Advisor
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warsaw, Poland
Tel: +48 22 295 33 85
Email: wgarczynski
Disclaimer: The information contained in this material is general and does not provide a comprehensive analysis of these topics. Despite the fact that we try to ensure the timeliness and accuracy of the information contained in this material, we cannot guarantee that it will still be valid on the date it is read. Therefore users of this information should not base any business or investment decisions on it without first discussing the matter with a professional advisor. Our initial consultation is free.
Privacy & Disclaimer Feedback
2012 Baker Tilly Poland sp. z o.o., Baker Tilly Poland Vat Services sp. z o.o., Baker Tilly Assurance sp. z o.o., Baker Tilly Poland Tax Advisors sp. z o.o. are independent member firms of Baker Tilly International which is the world’s 8th largest accountancy and business advisory network by combined fee income of its independent members. Baker Tilly International member firms specialise in providing accountancy and business advisory services to entrepreneurial, growing businesses and mid-market corporates worldwide.
aaaaa
If the newsletter is not displayed correctly, check out the web version.
Newsletter was sent to you because you are registered as a subscriber. If you do not want to receive our newsletters, unsubscribe here.

Baker Tilly CR’s Lucia Rablova receives prize at ACCA certificate ceremony in Brno

September 21, 2012 1 comment

The name of Baker Tilly Czech Republic’s  Lucia Rablova will be familiar to those of you following her award-winning tax alerts and business newsletters for the Czech Republic syndicated here on this service. This week she was awarded her certificate for ACCA and also a prize for achievement by ACCA’s Katka Benesova in a ceremony in Brno. We have managed to obtain for publication some images of this prestigious moment. Well done, Lucia and thanks for all the content!

Baker Tilly Czech Republic Newsletter Q3 2012

September 20, 2012 Leave a comment

Baker Tilly

BUSINESS & TAX | CZECH REPUBLIC
3Q 2012
Baker Tilly
Amendment to the Trade ActAn Amendment to the Act No. 455/1991 Sb. (the Trade Act) was published on 30th May 2012. This amendment has already been in force from 30th June 2012.The Trade Act was amended mainly for the reduction of the entrepreneur´s administrative burden in starting their business and also during it.| 1. Obligation to use the identification number of the establishment

Obligation to label business premises by the identification number of the establishment as well as obligation to use this number in a business contact ceased as of the end of June 2012. Marking the establishment outside with the business name or entrepreneur´s name, surname and his identification number is sufficient now. Naturally, the entrepreneur may use the identification number of the establishment if he wishes as the Trades Licensing Office will continue to assign the identification numbers and enter them into the Trade Register.

| 2. Extension of the scope of the Central Registration Point

Now, entrepreneurs are able to use their local trades licensing office as the Central Registration Point for all requests and for other state authorities. These requests are no longer subject to current submission to the local trades licensing office. Entrepreneurs thus do not have to travel to various institutions located at different addresses and in some cases also save money for administrative fees.

| 3.Obligation to notify change of place of business at the current change of the residence

From the end of the June of this year entrepreneurs can ask for a trade licensing office to change their place of business automatically when entrepreneurs change their residence if it is same as the place of business.

| 4.Continuing of trade if the entrepreneur dies

The smooth continuation of the trade after the death of entrepreneur is also regulated in the amendment. There are newly defined groups of person who are entitled to continuation of the trade until the end of probate proceedings. These persons are the administrator of the heritage, the heirs of the law, the heirs of the will, the surviving spouse or partner if he is co-owner of assets used to operate the business and the insolvency administrator. It also clearly defines the legal status of these persons.

As already mentioned, the aim of the amendment is the simplification of procedures not only at the beginning but also during the business according to the explanatory memorandum. Nationwide, entrepreneurs should save up to two hundred and fifty million Czech crowns per annum due to this amendment.

Refund of VAT paid in another EU Member States by the Czech taxpayers

Refund of VAT paid in another EU Member State by taxpayers registered in the Czech republic is regulated by Act No. 235/2004 Coll., on VAT (hereinafter referred to as the “VAT Act”). Deadline for submission of the Request for VAT refund is 30th September 2012.

| 1. Who is entitled to a VAT refund?

Every taxpayer is entitled to a VAT refund if in the VAT refund period, he or she:

is a taxpayer in accordance with the VAT Act,
has seat, place of business or fixed establishment in the Czech Republic,
does not have seat, place of business or fixed establishment in the state where the taxpayer request for VAT refund.

| 2. How can a tax payer ask for VAT refund?

First of all, a taxpayer must submit an Request for creation access to “the Application for VAT refund in electronic form”.

Second step is submission of a Request for VAT refund latest by 30th September of calendar year which is following the VAT refund period, i.e. in case of VAT paid during the year 2011 latest by 30th September 2012. Request must be submitted electronically via the portal managed by General Financial Directorate. The request shall be passed to the competent authorities from other EU Member state if it is justified. The request shall be judged according to the rules valid in the relevant EU Member State.

| 3. Refund of VAT paid in the Czech Republic by persons registered in other EU Member States

30th September is also deadline for submission of request for refund of VAT paid in the Czech Republic by persons registered in other EU Member States, which did not have seat, place of business or fixed establishment in the Czech Republic. Person registered in other EU Member State must submit request for refund of VAT paid in the Czech Republic via electronic portal in its domestic EU Member State. This request must be in Czech language.

Appropriate authorities could require copy of the invoice or import document where the tax base

exceeds the equivalent 250 EUR of fuel,
exceeds the equivalent 1000 EUR of other acquired goods or received services.

VAT refund period may be maximum one calendar year and minimum three calendar months, respectively shorter period if it is rest of the calendar year.

Request may be submitted in the amount

higher than the equivalent of 400 EUR for a period shorter than one calendar year and not shorter than three months or
higher than the equivalent of 50 EUR for a period of one calendar year or for a period shorter than three months if it is rest of a calendar year.

For currency conversion the exchange rate set by the Czech national bank as of the first working day of January of the year for which Request is submitted is used.

Appropriate authorities are required to notify approval or rejection of a Request to the applicant within four months from the date of receiving a Request. This deadline may be extended when the authority asks the applicant for additional information.

Since the process of submission of VAT refund request is somewhat complicated, it is recommended to use the assistance of an international tax advisory company such as Baker Tilly Czech Republic.

Praha
Martin Kováč
Hybernská 32
110 00 Praha
Tel: +420 221 111 611
Email: mkovac
Brno
Lucia Ráblová
Česká 17
602 00 Brno
Tel: +420 542 425 823
Email: lrablova
Disclaimer: The information contained in this material is general and does not provide a comprehensive analysis of these topics. Despite the fact that we try to ensure the timeliness and accuracy of the information contained in this material, we cannot guarantee that it will still be valid on the date it is read. Therefore users of this information should not base any business or investment decisions on it without first discussing the matter with a professional advisor. Our initial consultation is free.Privacy & Disclaimer Feedback
2009 Baker Tilly Czech Republic,spol. s r.o., Baker Tilly Czech Republic Audit s.r.o. and Baker Tilly Czech Republic Tax Advisers, s.r.o. are independent member firms of Baker Tilly International which is the world’s 8th largest accountancy and business advisory network by combined fee income of its independent members. Baker Tilly International member firms specialise in providing accountancy and business advisory services to entrepreneurial, growing businesses and mid-market corporates worldwide.
If the newsletter is not displayed correctly, check out the web version.

Baker Tilly Czech Republic Tax Alert August 2012

August 28, 2012 Leave a comment

Baker Tilly

TAX ALERT | CZECH REPUBLIC
August 2012
Baker Tilly
As a result of the computerisation of the tax administration, it is currently possible to file submissions to the tax administrator not only in written form but also electronically. In some cases, it is actually only possible to file electronically.| 1. Definition of a submissionA submission as an act of a person involved in tax administration towards the tax administrator might be made in the traditional way, i.e. especially in writing or orally whereas the tax administrator notes it in writing to the tax record. In addition to this, it might be made also electronically in the form of data message provided with an electronic signature or sent through a data box. Also an act made via data message without guaranteed electronic signature (plain e-mail) or via other transmission techniques (fax, telegram) has the effects and consequences of a submission. However, it must be confirmed or repeated by one of the methods provided in the preceding sentences within the deadline of 5 days. Therefore, this type of submission is not considered as electronic submission.| 2. Types of electronic submission

Data message with guaranteed electronic signature

Guaranteed electronic signature is a special electronic signature which meets all statutory requirements. Because it is uniquely linked to the signed person, it allows unambiguous identification of this person. Moreover, it is connected to a data message in such way so that it is possible to detect and identify any additional change to the data. This signature is based on the so-called qualified certificate issued by an accredited certification services provider (namely Česká pošta s.p., eIdentity, a.s. and První certfikační agentura, a.s.). In the framework of tax administration, guaranteed electronic signature must include also an identifier of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family, i.e. unique identification the tax payer towards the Ministry, the tax authorities, the Czech Social Security Administration as well as towards the labour offices, and it is secured via specially generated number.

Electronic submission can be made through an application called EPO. E-mail address podatelna is not intended for submission of data messages with tax submissions. Therefore, such submission must be re-confirmed within the deadline of 5 days.

Data message sent via a data box

Data box is an electronic storage that contains the unique identification of the person for whom it was established. For legal entities, it is created and established ex lege at the moment of their establishment. Individuals may ask for establishment of data box via Czech-Point. Under the Czech tax legislation, an act made via data box has the same effect as an act made in writing and signed. Therefore, it is necessary to protect and secure the access data to the data box, as their misuse could have serious consequences. If it happened that e.g. the tax return of one person would be submitted from the data box of another person, it would be considered as a tax return submitted and signed by the owner of the data box.

| 3. Format for electronic submission

Electronic submission can be made in PDF format. However, specific submissions such as tax returns, EC Sales Lists or tax statements must be submitted in a special XML format. Files in this format can be created via the application EPO. Currently, various tax and accounting programs also provide this service.

| 4. Obligatory electronic submission

As mentioned above, electronic form is obligatory for some acts. This applies to EC Sales Lists, notification of a payment agent, statement of income tax from dependent activities paid to tax non-residents as well as extract from records for tax purposes for taxpayers who have made or for which have been made the taxable supply under the reverse charge. In early 2013, this obligation is to be extended also to submission of value added tax returns.

Praha
Martin Kováč
Hybernská 32
110 00 Praha
Tel: +420 221 111 611
Email: mkovac
Brno
Lucia Ráblová
Česká 17
602 00 Brno
Tel: +420 542 425 823
Email: lrablova
Disclaimer: The information contained in this material is general and does not provide a comprehensive analysis of these topics. Despite the fact that we try to ensure the timeliness and accuracy of the information contained in this material, we cannot guarantee that it will still be valid on the date it is read. Therefore users of this information should not base any business or investment decisions on it without first discussing the matter with a professional advisor. Our initial consultation is free.Privacy & Disclaimer Feedback
2009 Baker Tilly Czech Republic,spol. s r.o., Baker Tilly Czech Republic Audit s.r.o. and Baker Tilly Czech Republic Tax Advisers, s.r.o. are independent member firms of Baker Tilly International which is the world’s 8th largest accountancy and business advisory network by combined fee income of its independent members. Baker Tilly International member firms specialise in providing accountancy and business advisory services to entrepreneurial, growing businesses and mid-market corporates worldwide.
If the newsletter is not displayed correctly, check out the web version.

Pdfcast: Czech (and Slovak) Tax Alert June 2012

June 29, 2012 Leave a comment

Tax

Tax (Photo credit: 401K 2012)

Dear Quoracy.com subscribers,

Please find enclosed the new issue of our Tax Alert which lets you know about major changes in tax legislation and accounting in the Czech Republic over the current month. We trust that it will be valuable for you, helping you stay abreast of hot topics.

If you know someone who you believe would like to receive our alerts and updates, please let us know. It is a free service, building goodwill for us in the community.

The archive of previous editions of our Business & Tax Newsletter and Tax Alert and other free publications can be found on our website on http://www.bakertillyczech.cz/Publications,19,j,1.html

Best Regards,

Lucia Ráblová
Head of Tax
Registered Tax Adviser

Baker Tilly Czech Republic
http://www.bakertillyczech.cz

Direct: +420 542 425 823
Fax: +420 542 425 822
Email: lrablova

BTCR_TAX_ALERT_June_ENG.pdf
BTCR_TAX_ALERT_June_CZ.pdf

Czech Republic: Tax Alert May 2012

May 24, 2012 Leave a comment

Border sign of the Czech Republic in Nové Údolí.

Border sign of the Czech Republic in Nové Údolí. (Photo credit: Wikipedia)

Dear Quoracy.com subscribers

Please find in the below pdf-cast link the new issue of our Tax Alert which lets you know about major changes in tax legislation and accounting in the Czech Republic over the current month. We trust that it will be valuable for you, helping you stay abreast of hot topics.

If you know someone who you believe would like to receive our alerts and updates, please let us know. It is a free service, building goodwill for us in the community.

The archive of previous editions of our Business & Tax Newsletter and Tax Alert and other free publications can be found on our website on http://www.bakertillyczech.cz/Publications,19,j,1.html

Best Regards,

Lucia Ráblová
Head of Tax
Registered Tax Adviser

Baker Tilly Czech Republic
http://www.bakertillyczech.cz

Direct: +420 542 425 823
Fax: +420 542 425 822
Email: lrablova

BTCR_TAX_ALERT_May_ENG.pdf
BTCR_TAX_ALERT_May_CZ.pdf

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 956 other followers

%d bloggers like this: